ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  5

             1.   จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระโดยตั้งเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 6

     วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดอบรมครูเพื่อแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
จัดหาสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนกาสอน
จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
จัดทำโครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  และเขียน
จัดทำโครงการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน
จัดทำโครงการเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการทดสอบระดับต่างๆ
จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 
                 - โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่มสาระสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน
ปีการศึกษา 2554

 


 

                -  28 กรกฎาคม 2555 นักเรียนที่ได้เหรียญทองร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานศิลปะหัตถกรรมภาคตะวันออกที่่ จ.กาญจนบุรี

ได้ไปร่วมกิจกรรมการแสดงที่แม็คโคร ในงาน "วันพบผู้ประกอบการด้านอาหาร"

 

 

 

 

 

               - 23 ส.ค.2555 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชน สู่บันไดครอบครัวสีขาว นำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน ที่ ร.ร.บ้านทุ่งหินโคน

ได้รางวัลชนะเลิศเขียนเรียงความระดับมัธยม และรางวัลที่ 3 ในระดับประถมศึกษา

 

  

 

 

                1-25 ก.ค. 2555  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเรื่องน้ำยาล้างมือ , โครงงานน้ำยาล้างห้องน้ำ

เนื่องจากมีการประกวดส้วมสุขสันต์ใน ระดับเครือข่ายและระดับเขตทำให้เกิดแนวคิดในการทำความสะอาดห้องน้ำและสุขอนามัย จึงได้เกิดโครงงานนี้ขึ้น

 

 

 

 

                     นักเรียนมีความรู้ทักษะและประสบผลสำเร็จในการแข่งขันแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก   ปีการศึกษา  2554  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดกาญจนบุรี  ดังนี้

 ส่งแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ทุกระดับ  รวม  29  กิจกรรม
เหรียญทอง         7      กิจกรรม

 เหรียญเงิน        12      กิจกรรม

   เหรียญทองแดง  7      กิจกรรม

ชมเชย                3      กิจกรรม

  เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ประกวดที่กาญจนบุรี   3   กิจกรรม  คือ

1.       เพลงคุณธรรม  ป.1-3                         ได้รับรางวัล       เหรียญทอง

2.       เพลงคุณธรรม   ม.1-3                         ได้รับรางวัล      เหรียญทอง

3.      ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ( ชาย )  ม.1-3        ได้รับรางวัล      เหรียญเงิน

 

นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญเป็นตัวแทน  สพป.สระแก้วเขต1 แข่งขันที่กาญจนบุรี

 

ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง  กิจกรรมเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.1-3
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 


 

ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง  กิจกรรมเพลงคุณธรรมระดับชั้น ม.1-3
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ใบประกาศนียบัตรเหรียญเงินนักร้องลูกทุ่งชายระดับชั้น ม.1-3
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

          - การดำเนินการจัดการเรียน การสอนโดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงงาน   เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น

ทำเป็นและสามารถคิดวิเคราะห์ได้    ส่งผลให้ผลการสอบระดับชาติมีผลการสอบในเกณฑ์ดี

 
 
นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนโดยการทำโครงงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

                      จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม     วันที่ 15  -  17  กุมภาพันธ์   2555 

 ตัวบ่งชี้ที่  4   ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น     น้ำหนักคะแนน  10.00     คะแนนที่ได้  9.87      ระดับคุณภาพ   ดีมาก

 

                  - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (  สมศ. ) ฉบับร่าง ( วันที่  5  มีนาคม 2555 )  ดังนี้
              
ระดับการศึกษาปฐมวัย      ได้คะแนนรวม      90.71       ระดับคุณภาพ    ดีมาก
             
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    ได้คะแนนรวม     90.28       ระดับคุณภาพ    ดีมาก

 

      
        

              
               

 การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ
                                  ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการประกอบอาชีพ

             1.   สถานศึกษาจัดทำหลักสูตร / สาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอาชีพหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียงที่มีความหลากหลาย  เช่น 

                        หลักสูตรเกษตรอินทรีย์   หลักสูตรการ เลี้ยงปลาดุก     หลักสูตรการเพาะเห็ดฟาง   เป็นต้น

2.   สถานศึกษาจัดอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีพให้กับนักเรียน เช่น การทำอิฐซีแพคปูพื้น

3.   สถานศึกษาเชิญวิทยากรภายนอกให้การอบรมในหลักสูตรอาชีพที่นักเรียนสนใจ

4.   สถานศึกษาจัดอบรมโครงการความรู้สู่ชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความรู้และทัศนคติที่ดี ในการทำงานให้กับชุมชนผู้ปกครองและตัวนักเรียน

 

 

 - 28 มิ.ย. 2555  นายสุรศักดิ์ พลแสน วิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สพป.สระแก้ว เขต 1  

ได้นำนักเรียนกลุ่มยุวเกษตร   ไปเป็นวิทยากรฐานบ้านดินและฐานนาอินทรีย์  ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1

 

 

 

                   - 26 ก.ค. 2555  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุน 30,000 บาท

แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ โดยมี นายสุรศักดิ์ พลแสน เป็นผู้รับผิดชอบ

 

 

 

                   - 24 ก.ค. 2555  สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

 

 

                  - นักเรียนมีความรู้  ทักษะและทัศนะคติเกี่ยวกับงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ที่มีความหลากหลาย  เช่น  หลักสูตรเกษตรอินทรีย์   หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุก   หลักสูตรการเพาะเห็ดฟาง   เป็นต้น

 
 
วิทยากรให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการทำแปลงเพาะเห็ดฟางซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

 

 

                                                                                       นักเรียนทำปุ๋ยหมักชีวภาพในการทำเกษตรอินทรีย์

 

 
นักเรียนฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาดุกโดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้คำปรึกษา

 

 

นักเรียนฝึกปฏิบัติการทำนาอินทรีย์เพื่อนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพของครอบครัวและชุมชนได้

 

                -   ฝึกให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำอิฐซีแพคปูพื้นให้กับนักเรียน    นักเรียนนำไปขยายผล
                         
ให้กับครอบครัว  ชุมชน  และสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นรายได้

 

 

นักเรียนฝึกทำอิฐซีแพคปูพื้นเพื่อเป็นการฝึกอาชีพและสร้างงานให้กับชุมชน

 

 


     
        

 

 การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

              1.    จัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อประเมินสรรถนะตนเอง

           2.    จัดทำโครงการยกระดับภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

              3.     จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

                  4.     จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน

                5.     โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และเขียน 

                6.     โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

                7.     จัดโครงการสื่อสารทันสมัยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียน

 

                     28-29 มิ.ย. 2555  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระขวัญ   ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จ.สระแก้ว

 

 

 

                  8 ส.ค. 2555  จัดกิจกรรม ASEAN DAY เป็นการเรียนรู้สู่อาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

 

                        - ครูและนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารและการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้เป็นอย่างดี 

 

 

ครูและนักเรียนอบรมการใช้สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

 

 

 

                     - นักเรียนได้เรียนรู้จากการไปทัศนศึกษาเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรง

 

- นักเรียนได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษาที่สวนนงนุช   จังหวัดชลบุรี

 

 

 

- ครูและนักเรียนนมัสการพระที่วัดเขาชีจรรย์ และวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและเข้าถึงพระพุทธศาสนา

           -  นักเรียนได้เรียนรู้ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตและการจัดนิทรรศการของโรงเรียน

 

- ธงและภาพการแต่งกายของประเทศต่างๆในอาเซียนซึ่งโรงเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงไว้

หน้าอาคารเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้

 

     
        

   พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน

    ดำเนินงานตามองค์ประกอบ  5   ประการ คือ
                  1.              การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
                      -           จัดทำแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
                      -           จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน   โดยกำหนดปฏิทินกำหนดสัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน
โดยครูที่ปรึกษาและครูประจำชั้นออกยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล สรุปผลการเยี่ยมบ้านนำมา คัดกรอง
                 2.              การคัดกรองนักเรียน
                 3.              การส่งเสริมนักเรียน
                 4.              การป้องกันและแก้ปัญหา
                              1.   จัดทำแบบบันทึกการให้คำปรึกษา
                              2.   ประสานกับครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
                                     -   กิจกรรมในห้องเรียน
                                     -   กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
                                     -    กิจกรรมซ่อมเสริม
                                     -    กิจกรรมป้องกันสารเสพติด
                                      -    กิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม
                  5.              การส่งต่อ

                     โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญเข้าร่วมโครงการ ครูแดร์ (D.A.R.E) ซึ่งเป็นโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด

ในนักเรียน ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในนักเรียนได้เป็นอย่างดี

 

 

 

                    12 ส.ค. 2555 ได้รับทุนการศึกษาจากท่านนายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถ  ทำห้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น

 

 


                   ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและ ดำเนินการคัดกรองนักเรียนทำให้รู้ถึง
    ปัญหาและ
ความเป็นอยู่ของนักเรียนได้พบกับผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ และความต้องการที่จะให้โรงเรียนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆของนักเรียน

 
ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะผู้ปกครอง

 

                    ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญเพื่อพบปะพูดคุย
            และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน

 
 
ประชุมผู้ปกครองทั้งหมดและครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองตามห้องเรียน

 

                   นักเรียนที่ครอบครัวยากจนได้รับทุนการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการเรียนและช่วยเหลือครอบครัว

 
นักเรียนเรียนดีแต่ยากจนรับทุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
        

   พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

                                    อย่างแท้จริง

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน วิทยฐานะ
ครูจัดทำข้อมูลสารสนเทศบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนและ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง  ( ID –Plan )
ครูจัดทำแฟ้มผลงานเพื่อพัฒนาตนเอง
ครูทำสัญญาการปฏิบัติงานกับผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมในเรื่องที่ต้องการรู้
บุ
คลากรทางการศึกษาเข้าเป็นสมาชิกชมรมทางวิชาการของสพป.สระแก้ว เขต 1 อย่างน้อย  1 ชมรม
จัดบ้านพักครูที่ปลอดภัยและน่าอยู่เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากร ทางการศึกษา


                ครูได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ  (  คศ.3  ) จำนวน  11  คนจากบุคลากรที่สามารถเลื่อนวิทยฐานะ  16  คนคิดเป็นร้อยละ 68.6               และเลื่อนเป็นครูชำนาญการ  1  คน   จากบุคลากร  4  คน คิดเป็นร้อยละ  25                 
             
ครูทำแฟ้มผลงานเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครบ
100  %  

 
ครูทำแฟ้มพัฒนาตนเองเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน

               ครูทำสัญญาการปฏิบัติงานกับผู้บริหารโรงเรียนทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 95   

 
การทำสัญญาการปฏิบัติงานกับผู้บริหารโรงเรียนทำให้เกิดผลสำเร็จในการทำงานร้อยละ  95

                 ครูเข้าเป็นสมาชิกชมรมทางวิชาการของสพป.สระแก้ว  เขต 1  ครบ  100 %       เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและนำผลการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อสาระการเรียนรู้

จำนวนครูที่เข้าเป็นสมาชิก

หมายเหตุ

ภาษาไทย

3

บางคนเป็นสมาชิกหลาย

         สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

2

วิทยาศาสตร์

1

สังคมศึกษา

1

สุขศึกษา

4

ศิลปะ

3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4

ภาษาอังกฤษ

2

                ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองและนำมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

 

     
        

   ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตาม

                                     มาตรฐานห้องเรียนของ สพป.สระแก้ว เขต 1

สถานศึกษาจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในห้องเรียนในการจัดการ เรียนการสอน
จัดอบรมครูในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำข้อมูลและเอกสารประจำชั้นเรียน
สถานศึกษาจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตความเร็วแสง ( Fiber   obtic )  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
จัดอบรมครูใช้โปรแกรมบริหารสื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและคล่องแคล่ว
จัดอบรมครูในเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีให้มีความชำนาญในทุกด้าน          
 ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 

 
 
ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมบริหารสื่อ

 

               ครูเข้ารับการอบรมในเรื่องการใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี  100  %  และสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการจัดทำข้อมูล
           
และเอกสารประจำชั้นเรียนได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว
              
ครูใช้โปรแกรมบริหารสื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น


 
 

ครูเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมบริหารสื่อ

 

                โรงเรียนจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตความเร็วแสง ( Fiber   obtic )  เพื่อเพิ่ม
              ประสิทธิภาพในการใช้งาน     และการค้นคว้าหาข้อมูลของนักเรียนเพื่อประกอบการเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

 
นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

               โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้รับรางวัลโรงเรียนผู้นำ ICT   ในระดับเหรียญทอง

 

 

 

     
        

  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงอย่างครบถ้วน  

                                   เพื่อสร้างความเข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.รอบ ๓ ในระดับดีมาก (๙๐.๒๗ %)

จัดทำแผนวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.กำหนด
ดำเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
นำผลการประเมินของสมศ. มาวิเคราะห์

ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สมศ.
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของ สมศ.   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปี
นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญมีระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนด    และผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.  ได้ผลคะแนนรวมอยู่ในระดับ ดีมาก

 
 

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญรับการประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.)
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก (90.27 %) ผ่านการรับรองจาก สมศ.


 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   15-17   กุมภาพันธ์  2555

(   ผลการประเมินฉบับร่าง  ลงวันที่   5   มีนาคม   2555   )

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก   ระดับการศึกษาปฐมวัย

 

ชื่อตัวบ่งชี้

น้ำหนัก

คะแนน

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

5.00

4.50

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

5.00

4.50

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

10.00

8.50

ดี

ตัวบ่งชี้ที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

10.00

9.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา   ปณิธาน/วิสัยทัศน์   พันธกิจ

                    และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

2.50

2.50

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

                      เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

2.50

2.00

ดี

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการดำเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

                       สถานศึกษา

2.50

2.50

ดีมาก

มาตรฐานที่  2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

15.00

13.50

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา

                       มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว

                       ทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50

2.00

ดี

มาตรฐานที่  3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

35.00

32.00

ดีมาก

มาตรฐานที่  4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  8  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

5.00

4.71

ดีมาก

ผลคะแนนรวมทั้งหมด

100

90.71

ดีมาก

      

     ผลการประเมินคุณภาพภายนอก   ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

ชื่อตัวบ่งชี้

น้ำหนัก

คะแนน

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.00

9.87

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.95

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้   และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

9.82

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น   ทำเป็น

10.00

9.87

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

14.26

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา   ปณิธาน/วิสัยทัศน์   พันธกิจ

                    และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

                      เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

5.00

4.00

ดี

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการดำเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

                       สถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่  2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5.00

4.80

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา

                       มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว

                       ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00

4.00

ดี

มาตรฐานที่  3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

10.00

9.00

ดีมาก

มาตรฐานที่  4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  8  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

5.00

4.71

ดีมาก

ผลคะแนนรวมทั้งหมด

100

90.28

ดีมาก

 

               

 

     
        

 

 

  บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

                                    และมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ

                         

จัดทำแผนงานและปฏิทินการศึกษาเพื่อกำหนดเวลาในการประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้รับทราบข้อมูลต่างๆ  และประสานกับผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จัดทำวารสารของโรงเรียนเผยแพร่ให้ผู้ปกครองและชุมชน
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในภาคเช้า  (  07.30  -  8.00  น.  )  และภาคกลางวัน (  12.00 12.30  .  )
ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน  เวลา  17.00 17.30  .  ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์
จัดทำวารสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ
จัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

 


                โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง , ชุมชน
              หน่วยงานอื่นๆ  เนื่องจากโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

 
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญในวันแม่แห่งชาติ

 

 
ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ปกครองด้วยความเต็มใจ 

 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้ความร่วมในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  

 

 

 

     
        

 

   จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มี

                                    บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการอยู่อาศัย


จัดทำแผนงานในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ตามแผนงานที่วางไว้
แบ่งเขตรับผิดชอบให้แก่ครูและนักเรียนดูแลและปฏิบัติกิจกรรมตามบริเวณ โรงเรียนและห้องน้ำ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของครูให้สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น  สะอาดอยู่เสมอ
จัดตกแต่งสภาพห้องเรียนทั้งภายในและภายนอกให้มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนร่มรื่น สะอาด สดใสใหม่อยู่เสมอ   
จัดกิจกรรม  5 ส  อย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ

 

 

 

              โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญมีสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสะอาดร่มรื่น  ปลอดภัยและได้รับการพัฒนาตกแต่งให้สวยงามอย่างต่อเนื่อง

                ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม  น่าอยู่  น่าเรียน

 
 
รั้วโรงเรียนที่มีความมั่นคง  สวยงาม  และร่มรื่น

 

             อาคารต่างๆในโรงเรียนที่มีความมั่นคง  สวยงาม  ส่งผลต่อบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน

 
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให้นักเรียนได้เคารพสักการะก่อนเข้าโรงเรียนและกลับบ้าน

 

 
อาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษามีความสวยงาม  ร่มรื่น   น่าเรียน

 

 
อาคารอำนวยการและห้องสมุดที่สง่างาม  มั่นคง  และสวยงาม

 

              บรรยากาศทั่ว ๆไปภายในโรงเรียนสวยงาม  ร่มรื่น เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่เข้ามาติดต่องาน 

 
 
 

 

               สนามเด็กเล่นของน้อง ๆอนุบาลที่ร่มรื่น   สวยงาม   และปลอดภัย